Onze missie.

Het Odensehuis vindt het belangrijk dat mensen met dementie, of het vermoeden daarvan, een waardevolle plaats  innemen in onze samenleving en zolang mogelijk thuis kunnen wonen.

Hiervoor biedt het Odensehuis een inloophuis van, voor en door mensen met dementie en geheugenverlies en hun naasten.
Het Odensehuis geeft een stem aan mensen met dementie en mantelzorgers krijgen door ons huis een platform aangeboden.

Het Odensehuis biedt steun aan mantelzorgers/naasten zodat zij de zorg voor hun dierbare met dementie op maat kunnen vormgeven.

Het Odensehuis draagt zorg voor begeleiding en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en stagiaires.

Visie en werkwijze

Visie
Een Odensehuis heeft het karakter van een huiskamer, waarin ondersteunende en creatieve activiteiten ondernomen kunnen worden. Bezoekers kunnen in een ongedwongen sfeer hun gedachten afleiden van of meer inzicht krijgen in hun ziekte.
Bezoekers voeren zolang mogelijk zelf de regie over hun leven en kunnen werken aan de opbouw van een sociaal netwerk.

Het Odensehuis is ontstaan als een burgerinitiatief en voorziet in een behoefte in de samenleving, waarin de zorg voor mensen met geheugenverlies en dementie steeds meer door naasten en vrijwilligers gedragen moet worden.

Het Odensehuis kan bijdragen aan een dementievriendelijke gemeente. Dit in samenwerking met ondernemers uit de buurt door medewerkers van winkels en andere organisaties deskundig te maken in het omgaan met mensen met dementie.

Het Odensehuis wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten. Werken aan een dementie vriendelijke samenleving!

Kwaliteit van leven staat centraal

In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. In het Odensehuis wordt ondersteuning geboden uitgaande van de menselijke maat. Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk nog op een plezierige manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die mensen hebben, worden benut. Een Odensehuis wil perspectief bieden en voorkomen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers in een isolement belanden.

Kernwaarden en organisatie

Binnen de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers neemt het Odensehuis een specifieke plek in. Zij onderscheidt zich door onderstaande kernwaarden, die bij ons en in andere Odensehuizen terug te vinden zijn

Open karakter en laagdrempelig

Mensen met dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen binnenlopen voor advies, ondersteuning en ontmoeting. Het Odensehuis is als inloopcentrum laagdrempelig. Een indicatie of een diagnose is niet nodig om mee te doen. In het Odensehuis is veel informatie voor mantelzorgers en mensen met dementie beschikbaar. De focus ligt op mensen met beginnende dementie en jonge mensen met dementie omdat het Odensehuis voor deze groep een goed antwoord biedt op de vraag om ondersteuning en een zinvolle invulling van de dag.

Organisatie van, voor en door deelnemers

In het Odensehuis dragen de deelnemers (mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers) gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de organisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelf organiserend vermogen die iedereen in meer of mindere mate bezit. De mensen die regelmatig in het Odensehuis komen nemen op een of andere manier allemaal deel aan het draaiend houden van het huis en de activiteiten die worden ondernomen. Iedere participant levert met zijn/haar vermogens en talenten een bijdrage aan het reilen en zeilen van het Odensehuis. De deelnemers vormen het hart van de organisatie. Mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten hebben daarbij een essentiële rol. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken. Dagelijks is minimaal één beroepskracht aanwezig die een coördinerende, faciliterende en ondersteunde rol heeft in de organisatie. De beroepskracht draagt de filosofie en kernwaarden van een Odensehuis uit en brengt deze in de praktijk. Het Odensehuis kent een maandelijks overleg. Afspraken en huisregels worden opgesteld met de deelnemers.

Eigen regie

Mensen met geheugenklachten en beginnende dementie (ondersteund door hun mantelzorger) bepalen zelf op welk moment, hoe vaak ze willen komen en wat ze willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, alles kan. In die zin is het Odensehuis een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is.

Emancipatie en empowerment

Het Odensehuis biedt mensen met (beginnende) dementie een zinvolle invulling van de dag, waardoor hun gevoel van eigenwaarde toeneemt. Tegelijkertijd zorgt het Odensehuis ervoor dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen en dat buurtgenoten dementie leren herkennen, begrijpen en leren accepteren. In die zin wil een Odensehuis een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond dementie en voorkomen dat mensen worden uitgesloten.

Mantelzorgondersteuning en netwerkontwikkeling

Een Odensehuis biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers onder andere in de vorm van lotgenotengroepen. Mantelzorgers delen hun kennis en ervaring in het omgaan met mensen met dementie en ondersteunen elkaar. Mantelzorgers vinden steun bij lotgenoten en kunnen deelnemen aan gespreksgroepen. Hierdoor versterken ze hun eigen netwerk.

Vrijwilligers en buurtgenoten

Het Odensehuis is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn vele vrijwilligers actief. Ook hierbij staat de inzet van de talenten van een vrijwilliger centraal. Het Odensehuis kent een vrijwilligersbeleid (welke van Alblasserdam nog in ontwikkeling is) en werkt met competentieprofielen voor vrijwilligers. Kerncompetenties zijn samenwerking, flexibiliteit, klantgerichtheid en persoonlijk leiderschap. Het Odensehuis biedt vrijwilligers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

Vernieuwing en samenwerking

Het Odensehuis wil een bijdrage leveren aan cultuurverandering van het reguliere aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit de eigenheid van het Odensehuis wordt er samengewerkt met andere organisaties. We werken aan een dementievriendelijke omgeving en proberen ons te blijven vernieuwen door de continue ontwikkeling van uiteenlopende projecten.

Sociale Benadering van dementie

De aanpak van het Odensehuis komt overeen met wat hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne Mei The de sociale benadering van dementie noemt.

Klachten regelement

Het Odensehuis Alblasserdam beschikt over een klachten regelement.